Some screenshots

An old xpe shot
Windows XPE

Work in progress xpe PnP
Windows XPE PnP

XPE PnP Multimedia + some other apps
Windows XPE PnP Multimedia

XPE Custom windows positions
Windows XPE Custom windows positions

Back to Winpe Page